Zmiana umowy spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki z o.o. jest procedurą wymagającą zastosowania się do obowiązujących przepisów prawnych, aby nie naruszyć bezpieczeństwa podmiotu. Najczęściej proces aktualizacji zapisów umowy następuje z powodów zmiany:
– adresu siedziby
– wysokości kapitału zakładowego
– zakresu PKD
– danych wspólników
– sposobu reprezentacji podmiotu

Przede wszystkim wspólnicy spółki muszą pamiętać o tym, że każda zmiana umowy spółki wymaga uchwały oraz wpisu do rejestru.

Na czym polega zmiana umowy spółki z o.o.?
1. Podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki

Bez wątpienia w pierwszej kolejności istotne jest tutaj zwołanie zgromadzenia wspólników. O planowanym spotkaniu wspólników informuje się listownie co najmniej dwa tygodnie przed. Istnieje możliwość wysłania informacji elektronicznie po wcześniejszej zgodzie wspólników.

Istnieje jednak możliwość podjęcia uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki bez konieczności zwoływania formalnego zgromadzenia wspólników. Należy pamiętać o spełnieniu określonych prawnie wymogów:

    • wszyscy udziałowcy kapitału zakładowego stawiają się na podjęciu uchwały
    • nikt nie wniesie sprzeciwu co do zorganizowania zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwałę zawiera się w protokole sporządzonym przez notariusza. Protokół obejmuje treści uchwał – z uwzględnieniem wyniku głosowania oraz załączoną listę obecności, która nie musi być potwierdzona notarialnie.

 

2. Dokonanie aktualizacji w KRS
Złożenie formularza KRS-Z3 wraz z odpowiednimi załącznikami aktualizacyjnymi.

Dla wyjaśnienia warto wspomnieć, że jeżeli spółka została zarejestrowana za pośrednictwem systemu S24 to zmianę można również zgłosić elektronicznie.

 

Zmiana umowy spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki z o.o.
Przewiń na górę