Aktualizacja KRS Olsztyn

Obowiązek aktualizowania danych KRS Olsztyn

Obowiązek zgłaszania zmian danych do KRS w Olsztynie ciąży na wszystkich podmiotach, które podlegają wpisowi do rejestru. Są to spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna, a także stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.


Podstawowym i nadrzędnym celem KRS jest gromadzenie i przetwarzanie aktualnych danych o podmiotach. Dzięki gwarancji rzetelnych informacji, zgodnych ze stanem faktycznym, dane mogą być wykorzystywane przez instytucje i organy administracji. Stąd tak ogromna dbałość o wypełnianie obowiązków aktualizacyjnych oraz skrupulatność w kwestii weryfikacji poprawności danych.

Jakie dane trzeba aktualizować w KRS Olsztyn

Istnieje szereg danych, w których jakiekolwiek zmiany muszą być bezwzględnie zgłaszane do rejestru. W zasadzie aktualizacja danych KRS Olsztyn obejmuje wszystkie dane ujawniane w rejestrze przedsiębiorców, czyli do rejestru musi zostać zgłoszona każda zmiana:

 • siedziby czyli miejsca, gdzie prowadzone są interesy spółki, dokonywane oznaczone czynności i gdzie siedzibę posiada organ zarządzający. Nie musi to być dokładny adres, wystarczy podać miejscowość.
 • składu osobowego zarządu, gdzie należy złożyć formularz wskazujący dokładne zmiany w składzie osobowym lub funkcjach pełnionych przez poszczególnych członków zarządu.
 • danych wspólników – należy poinformować sąd o zmianie w składzie wspólników, spowodowanej na przykład sprzedażą udziałów, umorzeniem udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki czy objęciem nowo utworzonych udziałów. Do rejestru należy zgłaszać również zmiany w danych osobowych każdego ze wspólników tj. m.in. zmianę miejsca zamieszkania, czy nawet adresu do e-doręczeń.
 • kodów PKD, czyli przedmiotu działalności spółki. Jest ona konieczna każdorazowo, kiedy rozszerze się lub zmienia zakres prowadzonej działalności. Prowadzenie działalności, wykraczającej poza kody widniejące w rejestrze jest niezgodne z prawem.
 • umowy spółki, czyli każdego zapisu znajdującego się w dokumencie. Modyfikacja treści umowy jest prawomocna dopiero w chwili zgłoszenia jej do rejestru. Jest to jeden z warunków skutecznej zmiany w treści umowy.

Ile czasu na dokonanie zmian w KRS?

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności i tego czy dokonywana jest aktualizacja danych spółki w KRS Olsztyn czy w dowolnym miejscu w Polsce, obowiązuje taki sam termin zmiany danych KRS.

To ile czasu jest na zgłoszenie zmian do KRS wynika z art. 22 ustawy o KRS. Przepisy jasno wskazują, że na złożenie wniosku o zaktualizowanie danych w rejestrze jest 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, czyli na przykład od momentu wyboru nowych osób do zarządu czy podjęcia uchwały zmieniającej treść umowy.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę danych KRS?

W momencie kiedy powstanie obowiązek zaktualizowania danych spółki, należy podjąć odpowiednie kroki. Jeszcze do niedawna dopełnienie formalności odbywać mogło się na papierowych formularzach, złożonych osobiście w sądzie. Dziś członkowie zarządu, ponieważ to do nich należy aktualizacja, mogą składać dokumenty wyłącznie w sposób elektroniczny. Składanie wniosku o zmianę danych w KRS Olsztyn może odbyć się tylko online.

W polskim systemie działają aktualnie dwa systemy do aktualizacji danych KRS.

Wniosek o aktualizację danych KRS w Olsztynie można złożyć za pośrednictwem:

 • PRS – Portalu Rejestrów Sądowych – opcja dostępna dla wszystkich,
 • S24 – opcja dostępna wyłącznie dla podmiotów rejestrowanych w tym systemie, które nie aktualizowały danych z aktem notarialnym.

Aktualizacja danych KRS w Olsztynie w PRS

Zgłoszenie do KRS zmiany danych spółki w PRS to inaczej aktualizacja danych KRS z aktem notarialnym.

Aby dokonać zgłoszenia nowych informacji na temat podmiotu należy nie tylko powziąć uchwałę i złożyć wniosek w systemie, ale także zawrzeć akt notarialny. Co istotne, nie będzie on stanowił załącznika do wniosku, ale w systemie konieczne będzie wskazanie jego numeru CREWAN.

Aktualizacja danych KRS w PRS krok po kroku

1. Zawarcie aktu notarialnego obejmującego zmiany.
2. Zgromadzenie dokumentów dotyczących zmiany (jeśli mają formę papierową należy je zeskanować i podpisać e-podpisem, a oryginały wysłać do sądu).
3. Rejestracja w systemie PRS lub logowanie, jeśli wcześniej założono konto.
4. Wypełnienie wniosku o zmianę, przez jednego z członków zarządu, w zakładce “Wnioski o zmianę”.
5. Opłacenie wniosku.
6. Podpisanie dokumentów i wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Wysłanie wniosku do sądu.

Aktualizacja danych KRS w Olsztynie w S24

Jest to najprostszy sposób na zgłoszenie zmiany danych spółki do KRS.Nie jest on jednak przeznaczony dla każdego.

Kto może aktualizować dane w KRS w S24?
– Podmioty, które zostały w tym systemie zarejestrowane, o ile nie dokonywały aktualizacji w KRS z aktem notarialnym.

Planując
zmianę danych spółki S24 należy wziąć pod uwagę konieczność skorzystania z dostępnych wzorów. W systemie znajdziemy między innymi wzory dotyczące zmiany umowy spółki, adresu, zmian w zarządzie czy sprzedaży udziałów.

Aktualizacja danych KRS w S24 krok po kroku

1. Rejestracja w systemie S24 lub logowanie, jeśli wcześniej założono konto.
2. Powzięcie uchwały dotyczącej zmiany.
3. Wypełnienie wniosku o zmianę
4. Opłacenie wniosku.
5. Podpisanie dokumentów i wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Wysłanie wniosku do sądu.

Ile kosztuje zmiana danych w KRS w Olsztynie?

Koszt zmiany danych spółki w KRS zależy od tego czy dokonywana jest ona za pośrednictwem PRS czy S24.

Opłaty przy zmianie danych w KRS S24

 • 200 zł – opłata sądowa za wpis,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłaty przy zmianie danych w KRS PRS

 • 250 zł – opłata sądowa za wpis,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Płatności można dokonywać za pośrednictwem systemu e-Płatności, kartą, BLIK-iem lub standardowym przelewem bankowym.

Jak długo trwa zmiana danych KRS?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to Ile trwa zaktualizowanie danych w KRS.
Podobnie jak w kwestii kosztów, podobnie z czasem trwania procedury wprowadzania zmian przez sąd – zależy od systemu, w którym dokonywało się zmiany.

Czas trwania aktualizacji KRS w Olsztynie

 • S24 – jak wskazuje nazwa systemu, trwa zaledwie 24 godziny.
 • PRS – sąd na wprowadzenie zmian w rejestrze ma 7 dni. W praktyce jednak zdarza się, że okres ten zostaje wydłużony.

Są to terminy dotyczące sytuacji, w której dokumentacja aktualizacyjna została złożona w sposób prawidłowy. Jeśli przesłana dokumentacja będzie posiadała braki lub błędy, spółka otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia, co znacznie wydłuży procedurę i będzie wiązało się z koniecznością ponownego składania wniosku.

Brak aktualizacji w KRS

Niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji danych KRS wiąże się z wieloma konsekwencjami. Pierwszą z nich jest brak możliwości zapoznania się z korespondencją kierowaną na adresy i dane wykazane w rejestrze.

Konsekwencje braku zmiany danych KRS to również konsekwencje finansowe. Nieterminowe złożenie dokumentów do KRS lub brak zgłoszenia obowiązkowej zmianie danych grozi karą grzywny, przewidzianą przez przepisy Kodeksu cywilnego. Grzywna za brak danych KRS może wynosić nawet 10 000zł.

Jeśli powyższe kary finansowe okażą się nieskuteczne, sąd może samodzielnie dokonać wpisu danych tak, aby odpowiadały aktualnemu stanowi rzeczy. Istnieje również ryzyko, że sąd orzecze o rozwiązaniu spółki i ustanowi likwidatora lub, w przypadku spółek kapitałowych, ustanowi kuratora.

Pomoc w zmianie danych KRS Olsztynie

Aby sprawnie dokonać aktualizacji danych spółki KRS w Olsztynie warto skorzystać z pomocy specjalisty. Pomoc w przygotowaniu wniosku o zmianę danych KRS może okazać się bardzo przydatna.

Oferta aktualizacji danych KRS w Olsztynie

Nasza oferta to w zasadzie aktualizacja danych KRS w imieniu spółki. Zapewniamy zarówno pomoc w zmianie danych KRS w S24, jak i pomoc w zmianie danych KRS w PRS.

Co obejmuje nasza oferta zmiany danych spółki w KRS w Olsztynie:

 • doradztwo w zakresie doboru optymalnego sposobu aktualizacji,
 • weryfikacja konieczności aktualizacji danych,
 • pomoc w założeniu konta w systemie S24 lub PRS,
 • sporządzenie treści uchwały oraz aktu notarialnego w przypadku dokonywania zmiany w PRS oraz zorganizowanie spotkania z notariuszem,
 • wsparcie w czasie wypełniania wniosków i dokumentów aktualizacyjnych,
 • pomoc w wygenerowaniu i podpisaniu dokumentów oraz ich przesłaniu do sądu.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz przedstawią szczegóły oferty.

Przewiń na górę