Sprawozdanie finansowe do KRS

Sprawozdanie finansowe do KRS obowiązkowo składa się w formie elektronicznej, czyli za pośrednictwem Internetu. Wielu przedsiębiorców ten obowiązek dopełnia bez wychodzenia z domu – warto więc pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów, by bezpiecznie wypełnić obowiązki podatkowe i księgowe.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to jak sporządzić sprawozdanie finansowe?
Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Obliguje to do:
– zapisania go w określonej strukturze od formacie pliku XML
– podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Podpis składa osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy spółka kierowana jest przez wieloosobowy zarząd – wszyscy członkowie muszą złożyć e-podpis na sprawozdaniu.

Jeden plik XML powinien zawierać:
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacje dodatkową

Istotnie należy zaznaczyć, że pozostałe dokumenty finansowe składane do KRS razem ze sprawozdaniem finansowym nie muszą posiadać określonego formatu.

W formie elektronicznej należy sporządzić:
– sprawozdanie z działalności;
– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
– opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;
skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Sprawozdanie finansowe do KRS można złożyć przy pomocy specjalistów, którzy oferują pomoc zarówno w zakresie przygotowania sprawozdania oraz jego złożenia, jak również założenia i aktywacji podpisu elektronicznego.

 

Sprawdź jakie dane ujawnia KRS!

Sprawozdanie finansowe do KRS

Sprawozdanie finansowe do KRS
Przewiń na górę