Zmiana wspólników w spółce z o.o.

Zmiana wspólników w spółce z o.o. zobowiązuje do przeprowadzenia procedury aktualizacji danych w KRS. Oznacza to konieczność dokonania właściwej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Kto powinien zająć się procedurą? Do dokonania zmian w rejestrze zobowiązany jest zarząd jako organ reprezentujący spółkę.

Zarząd spółki ma obowiązek:
– złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu wpisanego do rejestru (KRS-Z03)
– uiszczenia opłaty sądowej oraz dołączenia dowodu dokonania zapłaty
– uiszczenia opłaty za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dołączenia dowodu dokonania zapłaty
– załączenia do wniosku aktu notarialnego, na podstawie którego doszło do zmian w umowie spółki
– dołączenia umowy sprzedaży udziałów
– dołączenia aktualnej listy wspólników

Wniosek taki wymaga dodatkowo załączenia na urzędowym formularzu KRS ZE informacji o zmianie w składzie udziałowców spółki.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy umowa spółki przewiduje prawo do pierwokupu dla dotychczasowych wspólników, a udziały sprzedawane są zewnętrznemu podmiotowi, należy dołączyć także stosowne oświadczenia o zrzeczeniu się prawa pierwokupu.

Zarząd zobligowany jest również do załączenia tekstu jednolitego umowy spółki zgodnie z wymaganiami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku błędnie sporządzonych wniosków oraz załączników cała procedura jaką jest zmiana wspólników w spółce z o.o. może ulec wydłużeniu. Dlatego ważne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą całą procedurę w imieniu właścicieli spółki.

Zmiana wspólników w spółce z o.o.

Zmiana wspólników w spółce z o.o.
Przewiń na górę