Zmiana danych adresowych KRS

Czy zmiana danych adresowych KRS wymaga dokonania aktualizacji zapisów w umowie spółki? W jaki sposób dopełnić formalności w sposób zgodnym z prawem, aby w KRS widniał aktualny adres podmiotu?

Przedsiębiorcy, którzy dokonali zmiany adresu spółki powinni w pierwszej kolejności sprawdzić jaki adres został podany w umowie spółki. W umowie wpisuje się tylko siedzibę podmiotu, przepisy kodeksu cywilnego określają:
Art. 41. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.1964.16.93).

Bez wątpienia zgodnie z kodeksem spółek handlowych umowa powinna określać:
1. firmę i siedzibę spółki,
2. przedmiot działalności spółki,
3. wysokość kapitału zakładowego,
4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
6. czas trwania spółki (pod warunkiem jego oznaczenia)

Warto zaznaczyć, że prawem właściciela spółki jest wpisanie dodatkowych elementów w umowie jak np. adres. W przypadku, gdy przedsiębiorca skorzystał z tej możliwości na etapie tworzenia spółki powinien zadbać o zaktualizowanie danych.

Zmiana danych adresowych KRS – o czym pamiętać?
Przedsiębiorcy powinni złożyć formularz KRS Z3 – wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. We wniosku należy podać aktualny adres spółki.

 

Zmiana danych adresowych KRS

Zmiana danych adresowych KRS
Przewiń na górę