Rejestr przedsiębiorców

Bezsprzecznie istotną informacją jest to, że jedną z części Krajowego Rejestru Sądowego jest rejestr przedsiębiorców. Jakie dane przede wszystkim zawiera rejestr przedsiębiorców? Czy warto sprawdzić dane w nim zawarte przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem?

Obowiązkiem przedsiębiorców jest aktualizacja danych spółki w KRS. Z tego powodu z góry zakłada się, że informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców są zgodne ze stanem faktycznym. Warto zwrócić uwagę na to, że za przedsiębiorcy nie dopełniający obowiązku aktualizacji danych w KRS narażają się na sankcje, a w niektórych przypadkach nawet na wykreślenie spółki z rejestru.

Właściciele firm powinni również mieć na uwadze to, że jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę spowodowaną nieprawdziwymi informacjami w KRS ponoszą odpowiedzialność względem tej osoby.

Rejestr przedsiębiorców – jakie podmioty zostają do niego wpisane?

SPÓŁKI:
– jawne,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
– partnerskie,
spółki komandytowe,
– komandytowo-akcyjne,
– z o.o.,
– akcyjne,
– europejskie.

INNE PODMIOTY:
– spółdzielnie,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– jednostki badawczo-rozwojowe,
– przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane „przedsiębiorcami zagranicznymi”,
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
– oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
– główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
– inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą – z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

Bez wątpienia należy zaznaczyć, że rejestr o którym mowa jest jawny. Oznacza to, że każdy może korzystać z danych w nim zawartych.
Podsumowując, przedsiębiorcy z pewnością powinni zwracać uwagę na informacje ujawniane w systemie przedsiębiorców. Przede wszystkim dlatego, że inwestorzy, kontrahenci korzystają z danych w nim zawartych.

E-KRS od lipca 2021 – sprawdź co się zmieni!

 

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców
Przewiń na górę