Zakaz konkurencji w spółce jawnej

Na czym polega zakaz konkurencji w spółce jawnej? Czy wszyscy wspólnicy muszą stosować się do tej zasady?

Prowadzenie działalności zgodnie z prawem stanowi bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie. Zarówno przedsiębiorstwo, jak i jego wspólnicy pilnować muszą, aby wykonywane przez nich zadania w rezultacie przynosiły korzyści, a nie szkody. Dobrym rozwiązaniem jest wyszczególnienie niektórych obowiązków i praw w umowie, przez co przestrzeganie ich nie powinno sprawić większego problemu. Okazuje się jednak, że nie zawsze wspólnicy wiedzą lub stosują się do narzuconych zasad.

Z uczestnictwem w przedsiębiorstwie oraz posiadaniem danego stanowiska wiążą się szczególne zakazy oraz ograniczenia. Efektywność, jaka powstaje w wyniku współpracy gospodarczej, w dużym stopniu zależy właśnie od zaangażowania osób w tym współdziałających. Współpraca powinna opierać się więc na wzajemnej zgodzie oraz dążeniu do tego samego celu.

Spółka jest formą prawną, która jednocześnie stanowi odrębny podmiot od jej wspólników. W niektórych przedsiębiorstwach pomiędzy wspólnikami zawierane są regulacje, które odnosić się mogą zarówno do działalności wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wspólnik spółki jawnej zobowiązany jest między innymi powstrzymać się od wszelkiej działalności, jeżeli sprzeczna jest z interesami firmy. Formuła stanowi jedną z najważniejszych reguł, według których funkcjonują wspólnicy.

Wspólnik nie może, bez wyraźnej zgody pozostałych członków zajmować się interesami konkurencji. W szczególności obowiązuje zakaz uczestnictwa w innej formie organizacyjnej jako wspólnik. Zakaz prowadzenia sprzecznych interesów to wynik obowiązku lojalności wobec podmiotu gospodarczego, w którym osoba nosi miano wspólnika. Sprzeczność może występować nie tylko w przypadku działalności konkurencyjnej, ale w każdej innej, która narazić może przedsiębiorstwo na szkodę.

Według przepisu prawnego, do form działalności konkurencyjnej zaliczyć można wspólnika spółki cywilnej, jawnej, a także jako partner, komplementariusz lub członek organu spółki.
Według zasad naruszenia zakazu nie stanowi na przykład posiadanie akcji lub udziałów w spółce kapitałowej, która prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku, gdy wkład w innym przedsiębiorstwie umożliwia kontrolowanie konkurencyjnej firmy, działanie uznaje się za przekroczenie ustanowionych regulacji.

Zakaz konkurencji w spółce jawnej nie jest jednak obligatoryjny. Podobnie jak w przypadku posiadania akcji lub udziałów w innej spółce, tak zgodnie z prawem wspólnik może zostać zwolniony z tego ograniczenia. Warunkiem jest uzyskanie wyraźnej zgody pozostałych wspólników. Naruszenie zakazu uprawnia poszkodowanych wspólników do zażądania wydania przedsiębiorstwu korzyści, jakie osiągnęła osoba naruszająca zakaz konkurencji lub naprawienia wyrządzonej szkody. W najgorszym wypadku sąd ma prawo do wyłączenia ze spółki winnego członka lub rozwiązania działalności gospodarczej.

Roszczenie o naprawę szkody obejmować może zarówno straty, jakie poniosła spółka z tytułu nielojalności wspólnika, a także utracone przez podmiot dochody, które mogłaby uzyskać w przypadku lojalności wspólnika. Jako stratę dla przedsiębiorstwa zaliczyć można zmniejszenie majątku poszkodowanego, które przejawiać się może w zmniejszeniu aktywów lub zwiększeniu pasywów. Z artykułu Kodeksu Spółek Handlowych jasno wynika, że powództwo przeciwko wspólnikowi naruszającemu zakaz konkurencji wnieść może każdy z pozostałych członków przedsiębiorstwa.

Na czym polega połączenie spółek?

 

Zakaz konkurencji w spółce jawnej

Zakaz konkurencji w spółce jawnej
Przewiń na górę