Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS

STRONA GŁÓWNA

***

Kiedy zarząd ma obowiązek zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS należy dopełnić w terminie?

Art, 22 ustawy o KRS jasno określa:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Mamy tutaj informacje dotycząca terminu zgłoszenia wniosku do KRS w związku z wystąpieniem zmian w prowadzonym podmiocie. Warto podkreślić, że 7-dniowy termin liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Istotnie należy podkreślić, że wskazany przepis nie ma zastosowania do wniosków o wpis konstytutywny, który prowadzi do zmiany.

Bez wątpienia 7-dniowy termin dotyczy ujawnienia zdarzeń, które już wywołały zmianę stanu prawnego.

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS
Zarząd spółki przede wszystkim działa z zasadą reprezentacji spółki. Oznacza to, że zgłoszenie aktualizacyjne nie musi być podpisane przez cały skład zarządu spółki. Warto zaznaczyć, że zarząd ma prawo ustanowienia radcę prawnego lub adwokata umocowanego do działania w imieniu spółki przed sądem.

Zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym może również dokonać prokurent.

Bez wątpienia trzeba zaznaczyć, że spółka z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieaktualnymi danymi w KRS.

Jeżeli zarząd spółki nie wie jak prawidłowo dokonać aktualizacji danych w KRS to może skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie zmiany danych w KRS. Teraz wszystkich formalności aktualizacyjnych można dopełnić przez Internet.

 

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS
Przewiń na górę