Jawność KRS

Czym jest jawność KRS? O czym powinny pamiętać podmioty funkcjonujące na rynku?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186) w art. 8 Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny.
Jawność informacji dotyczy wszystkich obowiązujących rejestrów, czyli rejestr:
– przedsiębiorców
– stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dłużników niewypłacalnych

Co oznacza jawność danych w KRS? O jakich informacjach przede wszystkim mowa?
Dane z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
Mowa tutaj o informacjach wprowadzanych przez sąd rejestrowy do systemu informatycznego. Istnieje możliwość zapoznania się z tymi informacjami po uzyskaniu właściwego zaświadczenia, odpisy czy wpisu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Warto podkreślić, że nie jest wymagane przedstawienie powodu uzyskania informacji. Wystarczy wypełnić wniosek, opłacić i złożyć.
Bez wątpienia należy również zaznaczyć, że istnieje trwałość wpisów Krajowym Rejestrze Sądowym, oznacza to iż będziemy mogli uzyskać informacje o podmiotach nawet już wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Akta rejestrowe
Istotnie jawność KRS umożliwia również przeglądanie akt rejestrowych w sądzie rejestrowym właściwym dla danego podmiotu. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym w art. 10 wskazuje, iż każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej. W celu przejrzenia akt, należy zadzwonić do odpowiedniego wydziału sądu rejonowego i umówienie się na termin- akta niejednokrotnie trzeba ściągnąć z archiwum. Przeglądanie akt jest bezpłatne.

Czy wszystkie informacje z KRS są jawne?
Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie podlegają ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego wpis dotyczył, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.

jawnosc-krs

Jawność KRS
Przewiń na górę