Zgłoszenie spółki do CRBR

Zgłoszenie spółki do CRBR, czyli zgłoszenie informacji o beneficjentach to obowiązek nowych oraz funkcjonujących już na rynku spółek. Godnym uwagi jest fakt, że dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.
Istotną informacją jest to, że nie można powierzyć tego zadania innym osobom. Niewątpliwie warto jednak podkreślić, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w kwestii wypełnienia odpowiednich wniosków oraz przygotowania formularzy.
Zgłoszenie spółki do CRBR powinno opierać się na rzeczywistych informacjach. Obowiązkiem zgłaszającego jest opatrzenie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Tego rodzaju zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Uwaga!
Zgłoszenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia!

Osoba, która dokonuje zgłoszenia oraz aktualizacji danych ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę związaną z niewłaściwymi informacjami w CRBR. Odpowiedzialność wiąże się również z zachowaniem ustawowego terminu.
Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji struktury logicznej zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Co przede wszystkim obejmuje zgłoszenie do rejestru CRBR?
a) dane identyfikacyjne spółki:
– nazwa (firma)
– forma organizacyjna
– siedziba
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
– NIP

b) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
– imię i nazwisko
– obywatelstwo
– państwo zamieszkania
– PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
– informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7. dni od ich zmiany.

 

zgloszenie-spolki-do-crbr

Przekształcenie spółki – przeczytaj nasz kolejny wpis!

Zgłoszenie spółki do CRBR
Przewiń na górę