Wykreślenie członka zarządu z KRS z urzędu

Co w sytuacji, gdy osobę w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu skaże sąd? W takiej sytuacji wygasa mandat i następuje wykreślenie członka zarządu z KRS z urzędu.

Art. 18 § 2 k.s.h. bezsprzecznie stwierdza, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w nim określone.

Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

Kiedy wygasa mandat członka zarządu?
Momentem jego wygaśnięcia jest uprawomocnienie się wyroku skazującego. Pozostałych członków zarządu prawo nie zobowiązuje do dokonywania w tym celu przez jakichkolwiek czynności. Bez wątpienia mowa tutaj o odwołaniu takiej osoby czy stwierdzeniu wygaśnięcia jej mandatu.

Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z mocy prawa.

Czy w związku z tym należy zaktualizować informacje w KRS? Czy potrzebna jest aktualizacja danych spółki?
Informacje o skazaniu za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. KRS otrzymuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Krajowego Rejestru Karnego

Przede wszystkim z tego artykułu warto zapamiętać, że w  momencie uprawomocnienia się wyroku następuje wykreślenie członka zarządu z KRS z urzędu przez sąd rejestrowy.

 

Wykreślenie członka zarządu z KRS z urzędu

Wykreślenie członka zarządu z KRS z urzędu
Przewiń na górę